Skip to Content Contact Us
צו קיום צוואה – מהו?

צו קיום צוואה – מהו?

צו קיום צוואה – מהו? - Decor

צו קיום צוואה – מהו?

מהו צו קיום צוואה ?

כאשר נפטר מותיר אחריו צוואה, לא ניתן לחלק את רכושו ולתבוע זכות על פי הצוואה ללא קבלת צו קיום צוואה (סעיף 39 לחוק הירושה). לכן, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני.
צו קיום צוואה הוא צו הצהרתי, הנותן תוקף מחייב לרצון הנפטר, כפי שבא לידי ביטוי בצוואתו. הצו נותן תוקף של פסק דין לתוכן ולנוסח הצוואה, ורק לאחר קבלתו ניתן לחלק את עיזבונו של הנפטר.

מי יכול להגיש צו קיום צוואה?

את הבקשה יכולים להגיש מי מבין היורשים המוזכר בצוואה או כל אדם אחר שיש לו עניין בקיום הצוואה, למשל נושה של יורש בצוואה, להגיש בקשה לצו קיום צוואה, כאשר המטרה היא לקבל בסוף התהליך צו המאשר את נוסח צוואת המוריש (שתצורף לצו) ומקנה לה תוקף של פסק דין.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון

 • בקשה לצו קיום צוואה ניתן להגיש בקלות יחסית באופן מקוון לרשם לענייני ירושה ובמקרה זה תוענק הנחה של 15% מגובה האגרה.
 • הגשה מקוונת של בקשה לצו קיום צוואה נעשית באמצעות מילוי פרטיו של הנפטר, פרטי מבקש הבקשה ופרטי יתר היורשים עפ"י הצוואה על גבי טופס מקוון.
 • לטופס המקוון של בקשה לצו קיום צוואה יש לצרף מסמכים סרוקים כגון צוואת המוריש, תעודת פטירה של המוריש, תעודת פטירה של כל יורש אחר שנפטר ורישיון רכב (אם היה רכב בבעלות המוריש).
 • היה ומי מבין היורשים יבקש לוותר על חלקו בעיזבון, יהיה על מבקש הבקשה לצרף גם תצהיר של אותו יורש לפיו הוא מבקש לוותר על חלקו ולהסתלק מהעיזבון. על תצהיר ההסתלקות כאמור להיחתם מול עורך דין אשר יאמת את זהות החותם.
 • בגוף טופס הבקשה יהיה על מבקש הבקשה להצהיר כי הוא יידע את יתר היורשים אודות הגשת הבקשה.
 • לאחר מילוי הטופס המקוון של בקשה לצו קיום צוואה וצירוף המסמכים הרלבנטיים, על מבקש הבקשה לשמור ולהדפיס את הטופס ולחתום על מול עורך דין שיאמת את זהות החותם. את הטופס החתום והמאומת יש לסרוק ולצרף לבקשה המקוונת.
 • בסיום צירוף הטופס החתום יש לשלם (באמצעות כרטיס אשראי בלבד) אגרה בגין הגשת בקשה לצו קיום צוואה וכן אגרה בגין פרסום בקשה לצו קיום צוואה בעיתון יומי. בקבלת אישור אודות תשלום האגרות מסתיים הליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה.

הליך הטיפול בבקשה לצו קיום צוואה

לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושות, היא תועבר לבדיקה במשרדי רשם הירושות.

במסגרת זו ייבדק מספר דברים:

 • האם ישנה צוואה אחרת שהמנוח הפקיד בעבר אצל רשם הירושות או האם ישנו זיכרון דברים (במקרה של צוואה בעל פה).
 • האם כבר נפתח תיק על שם המנוח על ידי אדם אחר;
 • האם הבקשה הוגשה לפי הנהלים – האם מולאו כל הפרטים כראוי והאם צורפו כל המסמכים והאישורים הנדרשים.

בתום הבדיקה יפרסם רשם הירושות הודעה בעיתון יומי כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, שתכלול את פרטי המנוח ותזמין את מי שמעוניין להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה, וזאת בתוך שבועיים מיום פרסום ההודעה (או במועד מאוחר יותר בהתאם להחלטת הרשם). הודעה זו מיועדת לכל מי שרואה עצמו נפגע או שיש בידו טענת התנגדות כנגד הצוואה או כנגד הליך הוצאת הצו, להשמיע את טענותיו ולהגיש התנגדות.

עותק של הבקשה לצו קיום צוואה יישלח לתגובת האפוטרופוס הכללי. במקרים מסוימים יצטרף האפוטרופוס הכללי להליך במטרה להגן על אינטרסים של מי מהצדדים – למשל כאשר זוכה בצוואה הוא קטין או חסוי או אדם הנמצא תחת השגחתו של האפוטרופוס הכללי. במקרה כזה תועבר הבקשה להמשך טיפול לבית המשפט לענייני משפחה.

אם לא הוגשה כל התנגדות לבקשה שהוגשה, והאפוטרופוס הכללי הודיע כי הוא אינו מעוניין לקחת חלק בהליך, ייתן רשם הירושות את הצו המבוקש. ההליך כולו עד לקבלת הצו אורך לרוב כחודשיים.

אם אכן הוגשה התנגדות לבקשה, תועבר הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה להמשך טיפול.
בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשה ויבדוק לעמקן את טענות ההתנגדות שהוגשו.

אגרות

הגשת בקשות לרשם לענייני ירושה כרוכה בתשלום אגרה עבור כל פעולה.
בקשות בנושא הוצאת צו קיום צוואה כרוכות בתשלום אגרה לפי הפירוט שלהלן:
בקשה לצו קיום צוואה בהגשה לא מקוונת – אגרת פתיחת בקשה 501 ₪.
בקשה לצו קיום צוואה בהגשה מקוונת – אגרה מופחתת לפתיחת בקשה מקוונת  426 ₪. שימו לב – עבור הגשת בקשה באופן מקוון חלה אגרה מופחתת.
הוצאות פרסום בעיתון  – (שובר כתום) 130 ₪.
בקשה לתיקון או ביטול צו קיום צוואה – 501 ₪.
התנגדות למתן צו קיום צוואה – 964 ₪.
ביצוע הפעולות הרשומות לעיל באינטרנט מקנה 15% הנחה מגובה אגרות אלה.
* גובה האגרות משתנה מעת לעת לכן בדקו באתר הרשם לענייני ירושה את הסכום העדכני.

הגש בקשה לצו קיום צוואה עכשיו

כתבות נוספות שכדאי שתקרא

צרו קשר

מלאו פרטים בקלות ובמהירות ונציגנו ישמחו לחזור אליכם במהרה!

  Back top top