Skip to Content Contact Us

כללי

ברוכים הבאים לאתר “ליגלי'” "Www.Legal-e.co.il" (להלן: “האתר”). הנך מתבקש לקרוא בעיון את תקנון האתר כמפורט להלן. האתר הינו בבעלות חברת ליגלי טכנולוגיה משפטית בע"מ (להלן: “מפעילת האתר” או ״החברה״).

בכפוף לאמור לעיל, מדיניות הביטולים תהיה בהתאם לאמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010, וחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו – 1986.

תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

הנך מצהיר כי הנך בגיר משפטית ו/או בעל כשירות משפטית לבצע פעולות באתר, לרבות גלישה ורכישת שירותים. במידה ותבוצע רכישה על ידי קטין הרי שהיא לא תחייב את הנהלת האתר.

בעת שימוש בשירותי האתרים ייתכן כי נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, למשל, בעת הרשמתך לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר.

מפעילת האתר רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות את העיצוב שלו ואת זמינות השירותים המוצעים וזאת ללא כל צורך להתריע על כך מראש.

מאגר המידע

מפעילת האתר רשאית לשמור במאגריה מידע שמסר המשתמש, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: יצירת קשר עם הלקוח לשם מתן השירות או הצעת שירות נוסף או משלים לשירות שרכש הלקוח, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור, ניוזלטר וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. מפעילת האתר רשאית לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו לאתר יישלח אליו חומר שיווקי. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות ל [email protected].
בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

אחריות

תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך על הכתוב בו מבלי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום.

המסתמך על האמור באתר ללא ייעוץ משפטי נושא באחריות מלאה למעשיו.

רכישת שירות

ברכישת שירות, לאחר תשלום שכר הטרחה, למעשה הנך מסכים כי ירון קצירי – משרד עורכי דין (להלן: "המשרד") יטפל עבורך במתן השירות. בתוך 48 שעות, בתוך ימי העסקים העוקבים לרכישת השירות, ייצור עמך קשר נציג מטעם המשרד על מנת לקדם את מתן השירות על ידי המשרד.
לשם ביצוע מרבית השירותים תידרש להגיע פיזית לפגישה ו/או לערוך שיחת היוועדות חזותית לאור מגבלות נגיף הקורונה. עם עורך דין מטעם המשרד על מנת לחתום על מסמכים.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי יתאפשר לך לקבל את השירות אותו רכשת משום שייתכנו מניעות על פי הדין, או מכורח נסיבות אשר אינן תלויות במפעילת האתר, אשר עלולות שלא לאפשר את ביצוע השירות מטעם המשרד כאמור. כמו כן, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב על מועדי ביצוע השירות, שכן מועדי הביצוע עשויים להשתנות, ובכל מקרה הם אינן תלויות אך ורק במפעילת האתר. ביצוע פעולה של רישום חברה דרך האתר אינה מהווה התחייבות מכל סוג של הנהלת האתר לעניין רישום החברה בפועל או לעניין הזמן שבו השירות יינתן. רשם החברות עלול לפסול רישום חברה בשל הסיבות המפורטות בסעיף זה או כל סיבה אחרת שבגינה יחליט רשם החברות שלא לרשום את החברה: במידה ושם החברה המוצע כבר קיים ברשם החברות או קיים שם דומה. בנוסף רשם החברות עלול לפסול חברה מרישום, במקרה שבעלי מניות המבקשים לרשום חברה הינם בעלי מניות בחברות אחרות בסטטוס של חברות מפרות חוק או שאותם בעלי מניות הינם רשומים כחייבים מוגבלים באמצעים בהוצל”פ או בהליכי פשיטת רגל, במקרה כזה רשם החברות יסרב לרשום את החברה.
מפעילת האתר רשאית לסרב להעניק לך שירות מבלי הצורך לנמק את בחירתה לעשות כן. ככל ובחרה מפעילת האתר שלא להעניק לך שירות, תעניק לך מפעילת אתר זיכוי מלא עבור התמורה ששילמת.

הנך מצהיר כי אתה יודע כי לאחר רכישת שירות או מוצר מן האתר אתה מודע לעובדה, כי מפעילת האתר בהכרח התחילה לעבוד על ביצוע השירות ולפיכך עשויה מפעילת האתר שלא לזכות אותך בסכום ששילמת, באופן מלא או חלקי. לא יהיה ניתן לקבל החזר עבור הרכישה במידה ונקבעה פגישה עם עורך הדין, והיא לא קוימה מכל סיבה שהיא בהתראה פחותה מ-48 שעות טרם מועד הפגישה שנקבעה, להוציא ביטול שנעשה בעקבות דרישה או בקשתה של מפעילת האתר או מי מטעמה.

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים והמידע שנאסף על ידי המשתמש באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מפעילת האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל עדכונים מהאתר, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו לכך על ידי פנייה אלינו בכתובת המייל הבאה: [email protected]  

אבטחת מידע

מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות זאת, אין ודאות מוחלטת, כי המידע לא יחשף במקרה של פריצה למערכת או שרתי האתר.

המשתמש מסכים כי האתר לא יישא באחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו אסור לשימוש פומבי, להעתקה או שיכפול באופן מלא או חלקי או מסירה לצד שלישי. עבור כל שימוש חובה לקבל את הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

הפסקת שימוש ושיפוי

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה.
היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המפר את תנאי השימוש ישפה את מפעילת האתר בגין כל נזק או הפסד כתוצאה מהפרה זו לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

ביטול רכישה

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה.
היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המפר את תנאי השימוש ישפה את מפעילת האתר בגין כל נזק או הפסד כתוצאה מהפרה זו לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

Back top top