Skip to Content Contact Us
דו"ח שנתי לרשם החברות 2024 – מתי ולמה?

דו"ח שנתי לרשם החברות 2024 – מתי ולמה?

דו"ח שנתי לרשם החברות 2024 – מתי ולמה? - Decor

דו"ח שנתי לרשם החברות 2024 – מתי ולמה?

במסגרת פעילותה של חברה בע"מ, קמות עליה מספר חובות שעליה לעמוד בהן: הגשת דו"חות רבעוניים ושנתיים לרשויות המס, תשלום אגרה שנתית לרשם החברות וגם הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות.

דיווח שנתי לחברה ברשם החברות היא פעולה שעליכם לבצע, בה למעשה אתם נדרשים לעדכן פרטים לגבי החברה – חלוקת המניות ומי הם המחזיקים בהן (מי הם בעלי המניות של החברה), עדכון לגבי זהות הדירקטורים של החברה וכן כתובתה הרשומה. חובת הגשת דו"ח שנתי לרשם החברה מקורה בסעיפים 140-141 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

מי חייב בהגשת דו"ח שנתי?

כל חברה שהתאגדה ורשומה בישראל, מחויבת בהגשת דו"ח שנתי לרשם החברות, בין אם מדובר בחברה פרטית ובין אם מדובר בחברה ציבורית. החוק קובע כי הגשת הדו"ח תיעשה אחת לשנה וזאת תוך 14 יום ממועד קיומה של האסיפה השנתית. חברה פרטית אשר לא מקיימת אסיפה שנתית, תגיש את הדו"ח השנתי תוך 14 יום ממועד הגשת הדו"חות הכספיים של החברה לבעלי המניות שלה.

התחל בהגשת דוח שנתי

כיצד מגישים דו"ח שנתי לרשם החברות

טופס 5 – נקרא גם "מורשה לדווח". טופס זה הוא טופס מקדים להגשת הדו"ח השנתי. בטופס זה תידרשו למלא את שם החברה, מספר ח.פ., פרטי אופן יצירת קשר עם החברה, מי הוא המורשה לדווח בשם החברה ועוד.

דו"ח שנתי – תידרשו לעדכן האם היה שינוי בכתובת החברה, בכתובת בעלי המניות של החברה, מי הם בעלי המניות של החברה, מי הם הדירקטורים, האם היה שינוי באופן אחזקת מניות החברה, האם יש לחברה רו"ח ומה הם פרטיו ועוד.

אימות חתימה – הדו"ח השנתי צריך להיות חתום ע"י דירקטור החברה וכן מאומת ע"י רואה החשבון של החברה או עורך הדין של החברה.

תשלום אגרה שנתית

חברה מחויבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות. נכון לשנת 2024, האגרה השנתית לרשם החברות עומדת על סך של 1,215 ש"ח עד ל-31.03.2023.
החל מה-01.04.2024 התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של 1,614 ש"ח..

סנקציות נגד חברות אשר לא עמדו בדרישות רשם החברות

חוק החברות מאפשר לרשם החברות להטיל סנקציות על חברה ובעלי המניות שלה במידה והיא לא עומדת בדרישות הדיווח השנתיות של החברה כמו גם תיחשב כחברה מפרה אם לא שילמה את האגרות השנתיות וזאת בהתאם להוראות סעיף 362א לחוק החברות.

במידה והחברה רשומה כ"חברה מפרה", רשם החברות לא יבצע פעולות הקשורות לחברה זו – רישום שיעבודים, שינוי שם/שינוי תקנון, רישום משכון לטובת החברה. כמו כן, ניתן להטיל סנקציות כנגד בעלים של חברה מפרה כגון – הטלת עיקולים, הליכי הוצאה לפועל, אי מתן אפשרות לפתיחת חברות ועוד. חשוב לציין שרשם החברות יכול להטיל סנקציה כספית נגד דירקטור בחברה מפרה.

הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות אונליין ב-2024

בעידן בו אנו חיים, "עידן האינטרנט", ניתן לבצע פעולות משפטיות ופרוצדוראליות אונליין. כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לאתר, למלא את הפרטים והמסמכים כפי שצוינו לעיל, ולשלוח אותם אלינו בלחיצת כפתור אחת. הליך הגשת הדו"ח השנתי אונליין מאפשר לכם לחסוך בזמן ובכסף ולרכז את מירב מאמציכם בקידום העסק שלכם בלי לטפל ולהתעסק בבירוקרטיה מייגעת מול רשם החברות. אפשרו לעורכי דין שמכירים את ההליך לבצע אותו מול רשם החברות על מנת למנוע טעויות, עיכובים וסירובים.

כתבות נוספות שכדאי שתקרא

צרו קשר

מלאו פרטים בקלות ובמהירות ונציגנו ישמחו לחזור אליכם במהרה!

    Back top top