Skip to Content Contact Us

פתיחת חשבון בנק לחברה

בפתיחת חשבון בנק לחברה יש צורך בעו"ד שיכין ויחתום על מספר מסמכים לסניף הספציפי אותו בחרתם. השירות כולל את הכנת כל המסמכים לצורך פתיחת חשבון הבנק בסניף שתבחרו, כגון: אישור עו"ד לפתיחת חשבון בנק, פרוטוקול זכויות חתימה, אישור עו"ד להנפקת כרטיס אשראי ועוד.

  • הכנת מסמכי הקמת החברה הכוללים: טופס בקשה לרישום חברה, תצהיר בעלי מניות ראשונים, תצהיר דירקטורים ראשונים ותקנון התאגדות.
  • אימות חתימת ע"י עו״ד על המסמכים לרישום החברה ושליחת המסמכים לרשם החברות בירושלים.
  • לאחר רישום החברה תקבלו תעודת התאגדות אלקטרונית מקורית במייל ועותק תקנון מאומתים מרשם החברות.

חבילת רישום חברה

פרטים על החשבונית

סך הכל לתשלום : 450+ מע׳׳מ
image description
הערות חשובות נוספות שתרצו לציין לגבי השירות או המחיר וכו׳.
Back top top